CASC: Công Bố Thông Tin Về Giao Dịch Chuyển Nhượng Cổ Phần Để Trở Thành Cổ Đông Nắm Giữ Từ 10% Trở Lên Vốn Điều Lệ Của CASC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô xin công bố thông tin về giao dịch chuyển nhượng cổ phần để trở thành cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô. Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm


Các tin liên quan:
 
Top