BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2021/QĐ-TGĐ ngày 18/6/2021 của Tổng Giám đốc)

 
STT LOẠI DỊCH VỤ MỨC PHÍ
1 Mở tài khoản giao dịch chứng khoán Miễn phí
2 Giao dịch chứng khoán  
a Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm 0,1%/giá trị giao dịch trên tất cả các kênh giao dịch
b Giao dịch trái phiếu niêm yết 0,1%/tổng giá trị giao dịch.
c Giao dịch trái phiếu chưa niêm yết và được đăng ký lưu ký tại CASC Theo biểu phí CASC thông báo áp dụng từng thời kỳ và từng loại trái phiếu.
3 Lưu ký chứng khoán  
a Lưu ký chứng khoán - 0,27 đồng/1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo/tháng.
- 0,18 đồng/1 trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công/tháng.
b Chuyển khoản chứng khoán từ CASC sang công ty chứng khoán khác (bao gồm cả chuyển khoản tất toán tài khoản) 0,3 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu. Tối đa 300.000 đồng.
c Nhận chuyển khoản chứng khoán từ công ty chứng khoán khác về CASC Miễn phí
d Chuyển quyền sở hữu chứng khoán (áp dụng đối với cả bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền) trong các trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể, giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, giữa anh, chị, em ruột với nhau. - 0,05%/giá trị giao dịch.
- Tối thiểu: 50.000 đồng.
- Tối đa: 3.000.000 đồng.
e Chuyển quyền sở hữu giữa 2 tài khoản tại CASC (áp dụng đối với cả bên nhận quyền và bên quyền) và không thuộc trường hợp nêu tại Mục 3 d. 0,15%/giá trị giao dịch
f Nhận chuyển quyền sở hữu từ tài khoản tại công ty chứng khoán khác về CASC và không thuộc trường hợp nêu tại Mục 3 d. 0,15%/giá trị giao dịch
g Chuyển quyền sở hữu từ tài khoản tại CASC sang công ty chứng khoán khác và không thuộc trường hợp nêu tại Mục 3 d. 0,2%/giá trị giao dịch
h Rút chứng khoán - 1 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ. Tối đa 1.000.000 đồng.
- Miễn phí rút trái phiếu.
i Phong tỏa, giải tỏa (tại CASC và VSD) và quản lý đối với chứng khoán cầm cố - 0,5% giá trị giao dịch (theo mệnh giá).
- Tối thiểu: 1.000.000 đồng/lần thực hiện.
- Tối đa: 5.000.000 đồng/lần thực hiện.
 


 
Top